ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YHG - Loại đứng, có dầu - Size 100

Liên Hệ

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YHG - Loại đứng, có dầu - Size 100 Ren 17

Đồng hồ áp suất 5kg/cm2 - YHG-05

Đồng hồ áp suất 7kg/cm2 - YHG-07

Đồng hồ áp suất 10kg/cm2 - YHG-10

Đồng hồ áp suất 400kg/cm2 - YHG-400

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YHG - Loại đứng, có dầu - Size 100 Ren 21

Đồng hồ áp suất 5kg/cm2 - YHG-05L

Đồng hồ áp suất 7kg/cm2 - YHG-07L

Đồng hồ áp suất 10kg/cm2 - YHG-10L

Đồng hồ áp suất 400kg/cm2 - YHG-400L

Facebook Chat
Mở Khung